Herstellen:
Jesaja 61:4 "Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht"

 

Trainen:
Matteus 28:19 "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb"

 

Innemen
Psalm 37:9 "Want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie de HERE verwachten, zij zullen het land beërven."

 

De hoop van Gods kinderen

Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht, een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag, dan komt Jezus terug en haalt zijn bruid, die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid. Romeinen 8:18-25