Zoek God, Dien God, geen naam christenen, maar discipelen van Jezus Christus de zoon van de levende God.

Oase betekent een waterrijke vruchtbare streek in de woestijn. De figuurlijke betekenis van Oase is lieflijke plek in een onaangename omgeving, plaats van verandering, groei en bloei, waar rust en vrede is, herstel voor mensen, discipel kan worden van Jezus.

We willen dat onze gemeente rijk is aan levend water omdat Jezus Christus het middelpunt is van alles wat wij doen. Johannes  7:38  "Wie  in  Mij gelooft,  gelijk de  Schrift  zegt, stromen  van; levend
water zullen uit zijn binnenste vloeien." Johannes 4:14  "Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt te eeuwigen leven".

 

Alleen Jezus Christus kan levend water geven !

Ezechiel 47:12 spreekt over de vuchtbaarheid die ontstaat wanneer wij gaan zwemmen in het levend water "Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel"

 

Een lieflijke plek volgens Efeziers 4:32 en 5:18b-21 "maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft". "maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Here van harte, dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus".