Geloofsbelijdenis:

 

De OASE Volle Evangelie Gemeente Hoofddorp gelooft dat de hele Bijbel geheel en evenredig geïnspireerd is en daarmee het geschreven Woord van God is. De Oase Volle Evangelie Hoofddorp heeft de volgende geloofsbelijdenis aangenomen als haar standaard en officiële uitspraak van de leerstellingen.

Wij Geloven:

-       In de letterlijke inspiratie van de Bijbel

-       In één God, die eeuwig bestaat uit drie Personen, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

-       Dat Jezus Christus de enige Zoon is van de Vader, verwekt door de Heilige Geest, en geboren uit de maagd Maria. Dat Jezus was gekruisigd, begraven en opgewekt uit de dood. Dat Hij ten hemel is opgevaren en vandaag aan de rechterhand van de Vader is en voorbede doet

-      Dat allen hebben gezondigd en daardoor de heerlijkheid Gods missen. Bekering, is door God bevolen en noodzakelijk voor allen tot vergeving van zonden

-       Dat rechtvaardiging en wedergeboorte aangewend worden door het geloof in het bloed van Jezus Christus

-       In heiliging, opvolgend door de wedergeboorte, gelovende in het bloed van Christus, door het Woord en door de Heilige Geest

-       Dat heiliging, Gods levensstandaard is voor Zijn volk

-       In de doop met de Heilige Geest, in navolging van een rein hart

-       In het spreken in “nieuwe tongen”, zoals de Geest het geeft uit te spreken, waarbij dit tevens het hoorbare teken is van de doop met de Heilige Geest

-       In de waterdoop door onderdompeling en dat allen die zich bekeren gedoopt dienen te worden in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes

-       Dat Goddelijke genezing door de “Verzoening”, voor iedereen is

-       In het Heilig Avondmaal en het wassen van de voeten der heiligen

-       In de wederkomst van Jezus vóór het duizendjarige rijk. Ten eerste om de rechtvaardigen, die al gestorven zijn, op te wekken uit de dood om zo samen met de heiligen die in leven zijn, Hem tegemoet gaan in de lucht. Ten tweede, om duizend jaar op de aarde te regeren.

-     In de lichamelijke opwekking; het eeuwige leven voor de rechtvaardigen en de eeuwige straf voor hen die de Zoon van God als Heer hebben afgewezen  

 

GEESTELIJK VOORBEELD
We zullen aan Christus onze toewijding laten zien door het onderhouden van geestelijke disciplines; we zullen onze toewijding tonen aan het lichaam van Christus door onze loyaliteit aan God en Zijn kerk; ook zullen we onze toewijding zichtbaar maken voor het werk van Christus door goede rentmeesters te zijn.

 

ZEDELIJK GEDRAG
Wij verbinden ons aan die activiteiten in ons lichaam welke God verheerlijken en we vermijden te volbrengen de lust van het vlees. We zullen lezen, kijken en luisteren naar die dingen, die positief voordeel opleveren voor ons geestelijk welzijn.

 

PERSOONLIJKE INTEGRITEIT
We zullen op een dergelijke wijze leven, dat ons leven vrede en vertrouwen uitstraalt, het dragen van de vrucht van de Geest en de manifestatie van het karakter van Christus, in alles wat we doen.

 

GEZINSVERANTWOORDELIJKHEID
We geven er prioriteit aan om te voldoen aan onze gezinsverantwoordelijkheid, de bescherming van de heilige staat van ons huwelijk en om de Goddelijke orde in ons huis te handhaven.

 

GEDRAGINGEN
We zullen ons gedrag matigen en verre blijven van activiteiten en houdingen die aanvallend zijn voor onze naaste of die zullen leiden tot verslaving of slavernij.

 

ZEDELIJK UITERLIJK
In de wijze waarop we gekleed gaan laten we zien dat dit overeenkomt met ons christelijk getuigenis waarbij we ijdelheid of sensualiteit vermijden.

 

SOCIALE VERPLICHTING
Het zou ons streven moeten zijn om als goede burgers onze sociale verplichtingen na te komen, het corrigeren van sociale onjuistheden en de waarden van het leven te beschermen.

 

MILEU  

God creëerde een prachtige schepping, in Genesis staat dat God aan het einde van het scheppingsproces zegt “dat het zeer goed was” en wij creëren er wat bij: afval en vervuiling. God verlangd van ons dat wij duurzaam omgaan met zijn schepping.

 

Onderstaande gegevens vertegenwoordigen de kern van wat we als Volle Evangelie Gemeente geloven zoals die wordt weergegeven in de Schrift:

-       Berouw (Marcus 1:15; Lucas 13:3; Handelingen 3:19)

-       Rechtvaardiging (Romeinen 5:1; Titus 3:7)

-       Wedergeboorte (Titus 3:5)

-       Opnieuw Geboren (Johannes 3:3; 1 Petrus 1:23; 1 Johannes 3:9)

-       Heiliging in navolging tot rechtvaardiging (Romeinen 5:2; 1 Korintiërs 1:30; 1 Tessalonicenzen 4:3; Hebreeën 13:12)

-       Heiliging (Lucas 1:75; 1 Tessalonicenzen 4:7; Hebreeën 12:14)

-       Waterdoop (Matteüs 28:19; Marcus 1:9,10; Johannes 3:22, 23; Handelingen 8:36, 38)

-       Doop met de Heilige Geest in navolging tot reiniging en aangedaan worden met kracht tot dienstbaarheid (Matteüs 3:11; Lucas 24:49, 53; Handelingen 1:4-8)

-       Het spreken in tongen zoals de Geest het geeft uit te spreken als een uiterlijk bewijs van de doop in de Heilige Geest. (Johannes 15:26; Handelingen 2:4; 10:44-46; 19:1-7)

-       De Kerk (Exodus 19:5, 6; Matteüs 16:13-19; 28:19, 20; Handelingen 1:8; 2:42-47; 7:38; 20:28; Romeinen 8:14-17; 1 Korintiërs 3:16, 17; 12:12-31; 2 Korintiërs 6:6-18; Efeziërs 2:19-22; 3:9, 21; Filippenzen 3:10; Hebreeën 2:12; 1 Petrus 2:9; 1 Johannes 1:6, 7; Openbaring 21:2, 9; 22:17)

-       Geestelijke Gaven (1 Korintiërs 12:1, 7, 10, 28, 31; 14:1)

-       Tekenen die de gelovigen volgen (Marcus 16:17-20; Romeinen 15:18, 19; Hebreeën 2:4)

-        Vrucht van de Geest (Romeinen 6:22; Galaten 5:22, 23; Efeziërs 5:9; Filippenzen 1:11)

-        Heilig Avondmaal (Lucas 22:17-20; 1 Korintiërs 11:23-26)

-       Voetwassing van de heiligen (Johannes 13:4-17; 1 Timoteüs 5:9, 10)

-       Tienden en geven (Genesis 14:18-20, 28:20-22; Maleachi 3:10; Lucas 11:42; 1 Korintiërs 16:2; Hebreeën 7:1-21)

-       Restitutie waar mogelijk (Matteüs 3:8; Luke 19:8, 9)

-       De tweede komst van Jezus vóór het duizendjarig vrederijk (Eerst, de opstanding van de gelovigen die al gestorven zijn. daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. 1 Korintiërs 15:52; 1 Tessalonicenzen 4:15-17; 2 Tessalonicenzen 2:1. Ten tweede, zullen we regeren op de aarde voor duizend jaar. Zacharia 14:4; 1 Tessalonicenzen 4:14; 2 Tessalonicenzen 1:7-10; Judas 14, 15; Openbaring 5:10; 19:11-21; 20:4-6)

-       Opstanding (Johannes 5:28, 29; Handelingen 24:15; Openbaring 20:5, 6)

-       Eeuwig leven voor rechtvaardige (Matteüs 25:46; Lucas 18:30; Johannes 10:28; Romeinen 6:22; 1 Johannes 5:11-13)

Eeuwige straf voor de goddeloze (Matteüs 25:41-46; Marcus 3:29; 2 Tessalonicenzen 1:8,9; Openbaring 20:10-15; 21:8)